4 oz Half brown rice 

3 oz Heritage blend salad 

1 oz Ahi tuna 

1 oz Fresh salmon 

2 oz sliced cucumbers 

1 oz edamame

1 oz mango

1/2 oz sesame oil

Few shakes of salt and pepper 

1/2 oz Ginger 

Few shakes of sesame seeds

1/8 oz nori.

Patrick Rathida, Tomo Poke Bowl

2/6/2019